Nostryfikacja dyplomu

Uzyskanie pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce wiąże się z pewnymi wymogami, które musimy spełnić. Zarys ustawy, która weszła już w życie, wiele razy podlegał zmianom, wskutek czego, dosyć często możemy spotkać w internecie nieaktualne artykuły, co budzi wątpliwości wielu osób. Artykuł ma na celu kompleksowe przedstawienie całego procesu uzyskania prawa wykonywania zawodu oraz dotyczących tego podstaw prawnych, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.


Aby zostać lekarzem/lekarzem dentystą w Polsce, należy skończyć 6/5 letnie studia medyczne, a następnie odbyć staż, który kończy się Lekarskim Egzaminem Końcowym.

Staż podyplomowy rozpoczyna się dwa razy w roku, w terminach – 1 października i 1 marca.

Staż podyplomowy możemy również odbyć za granicą.

Lekarski Egzamin Końcowy ma na celu sprawdzić wiedzę, jaką nabyliśmy podczas stażu, składa się on z 200 pytań o charakterze zamkniętym.

Egzamin nostryfikacyjny jest komputerowym egzaminem testowym, składającym się ze 120 pytań w języku polskim z 6 przedmiotów objętych Lekarskim Egzaminem Końcowym.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku, został zniesiony obowiązek nostryfikacji dyplomu lekarza i lekarza-dentysty.

Lekarski Egzamin Weryfikacyjny to nowa alternatywa dla nostryfikacji dyplomu na uczelniach w Polsce, organizowany jest on przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Nostryfikacja dyplomu - Prospect-Med - Studiuj na Ukrainie - Medycyna - Stomatologia - Farmacja - Weterynaria


Jak zostać lekarzem w Polsce?

Aby zostać lekarzem/lekarzem dentystą w Polsce, należy skończyć 6/5 letnie studia medyczne, a następnie odbyć staż podyplomowy i zaliczyć Lekarski Egzamin Końcowy. Już przed podejściem do tego egzaminu nabywamy prawo wykonywania zawodu (w celu możliwości odbycia stażu), lecz jest ono ograniczone do momentu uzyskania pozytywnego wyniku z tego egzaminu. Celem stażu jest przygotowanie zawodowe lekarza/lekarza dentysty, które obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki udzielania świadczeń zdrowotnych. Lekarze i lekarze dentyści odbywają staż na podstawie umowy o pracę – zawierają ją z podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu na określony czas.

Staż podyplomowy może odbyć osoba, która jest absolwentem wyższej uczelni medycznej oraz uzyskała tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty na podstawie (1 z 3):

 • Dyplomu lekarza/lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną.
 • Dyplomu wydanego w innym państwie niż państwo członkowskie UE, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza/lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną oraz spełniającego minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa UE (nostryfikacja).
 • Dyplomu lekarza/lekarza dentysty wydanego w innym państwie niż państwo członkowskie UE oraz posiadania świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego (LEW) lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (LDEW).

Kiedy rozpoczyna się i jak długo trwa staż podyplomowy?

Staż rozpoczyna się dwa razy w roku w terminach – 1 października i 1 marca. W uzasadnionych przypadkach, minister zdrowia (po zasięgnięciu opinii właściwego marszałka województwa oraz właściwej okręgowej rady lekarskiej) może wyrazić zgodę na rozpoczęcie stażu w innym terminie.

 • Staż lekarza trwa 13 miesięcy.
 • Staż lekarza dentysty trwa 12 miesięcy.

W obu przypadkach staż może być przedłużony. Wydłuża się w przypadkach określonych przepisami – o tyle czasu, ile potrzeba do ukończenia części ramowego programu stażu, która nie została zrealizowana. Stażysta, który nie ukończył albo nie rozpoczął stażu podyplomowego, może go odbyć w ciągu 5 lat od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu.


Czy staż podyplomowy można odbyć za granicą?

Oczywiście! O tym, czy staż odbyty za granicą jest równoważny (w całości lub w części) ze stażem krajowym, decyduje minister zdrowia na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu ekspertów. Warto przed rozpoczęciem stażu zapoznać się z realiami, w internecie można znaleźć bardzo dużo informacji na temat stażów za granicą.

Szczegółowe informacje dotyczące uznania stażu znajdziesz tutaj:


Na czym polega Lekarski Egzamin Końcowy?

Lekarski Egzamin Końcowy ma w założeniu sprawdzać wiedzę, jaką nabył lekarz podczas odbywania stażu. Egzamin składa się aż z 200 pytań o charakterze zamkniętym (test jednokrotnego wyboru z pięcioma możliwościami odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna). Do każdej dziedziny przyporządkowana jest określona ilość zadań (choroby wewnętrzne – 39, pediatria – 29, chirurgia – 27, położnictwo i ginekologia – 26, medycyna ratunkowa i intensywna terapia – 20, medycyna rodzinna- 20, psychiatria – 14, bioetyka i prawo medyczne – 10, orzecznictwo – 7, zdrowie publiczne – 8), co może pomóc młodemu lekarzowi w ustaleniu priorytetów przygotowań. Dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu, konieczne jest zdobycie co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów z testu. Warto dodać, że jeśli chodzi o osoby, które studiowały po angielsku, mają one prawo do podejścia do tego egzaminu w języku polskim lub angielskim, zależnie od preferencji.


Nostryfikacja dyplomu, co to takiego?

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność (Podstawa prawna: art. 327 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85). Postępowanie nostryfikacyjne prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek (wykaz uczelni i nadanych im kategorii dostępny jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Egzamin ten jest komputerowym egzaminem testowym, składającym się ze 120 pytań w języku polskim z 6 przedmiotów objętych Lekarskim Egzaminem Końcowym (interna – 30 pytań, chirurgia – 20 pytań, pediatria – 20 pytań, psychiatria – 20 pytań, ginekologia i położnictwo – 20 pytań, medycyna ratunkowa – 10 pytań). Każdemu pytaniu przyporządkowanych jest 5 wariantów odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Do egzaminu można podejść dowolną ilość razy, większość uczelni w Polsce organizuje egzaminy 3 razy w roku. Warunkiem uznania równoważności efektów uczenia się uzyskanych przez kandydata na uczelni macierzystej, jest uzyskanie przez kandydata 56% prawidłowych odpowiedzi. Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu, okręgowa rada lekarska kieruje go do odbycia stażu podyplomowego.


Czy absolwent ukraińskiej uczelni musi nostryfikować dyplom?

Absolwenci uczelni, które znajdują się w krajach takich jak Ukraina, a więc nienależących do UE, aby być pełnoprawnym lekarzem w Polsce, do tej pory musieli przejść skomplikowany i długi proces nostryfikacji dyplomu, zdać egzamin z języka polskiego oraz odbyć praktyki w szpitalu. W odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na lekarzy i lekarzy dentystów, od dnia 1 stycznia 2021 roku, został zniesiony obowiązek nostryfikacji dyplomu. Nostryfikację zastąpi weryfikacja wykształcenia przeprowadzana w ciągu siedmiu dni przez samorządy zawodowe, a egzamin z języka polskiego – oświadczenie pracowników, że znają polski wystarczająco dobrze, by wykonywać obowiązki.

Opłata za Lekarski Egzamin Weryfikacyjny (LEW/LDEW) wynosi 700zł, a więc dużo mniej, gdyż opłata za nostryfikację wynosi 3205zł. Obejmować on będzie zagadnienia z zakresu chorób wewnętrznych z medycyną rodzinną, pediatrii, chirurgii, położnictwa i ginekologii, medycyny ratunkowej i intensywnej terapii oraz psychiatrii. W przypadku lekarzy dentystów egzamin (LDEW) sprawdzi wiedzę np. z chirurgii stomatologicznej, protetyki, ortodoncji oraz periodontologii.

Jest to nowy, znacznie uproszczony egzamin dla lekarzy cudzoziemców, chcących podjąć pracę w Polsce, wprowadzony nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 16 lipca 2020 r. (Dz.U. poz. 1291). Na podstawie pozytywnego wyniku LEW albo LDEW można się ubiegać o uznanie kwalifikacji; może przystąpić do niego osoba, która uzyskała w państwie nienależącym do UE dyplom uprawniający do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, po ukończeniu co najmniej pięcioletnich studiów.

Jeśli chodzi o formalności, pozytywny wynik egzaminu LEW/LDEW nie potwierdza uzyskania tytułu lekarza/lekarza-dentysty oraz prawa wykonywania zawodu. Po pozytywnym zdaniu egzaminu LEW/LDEW, składamy odpowiedni wniosek do dyrektora CEM w celu uznania kwalifikacji na podstawie właśnie tego egzaminu. Prawo wykonywania zawodu przyznaje nam Okręgowa Rada Lekarska – na podstawie świadectwa egzaminu LEW/LDEW oraz dyplomu ukończenia studiów poza UE. Po całej procedurze, nabywamy prawo wykonywania zawodu i podobnie jak absolwenci polskich uczelni wyższych, możemy rozpocząć staż podyplomowy, a następnie zdać LEK/LDEK, którego zdanie uprawnia nas do podjęcia specjalizacji.
Egzamin LEW/LDEW  to nowa alternatywa dla nostryfikacji dyplomu i po zdaniu tego egzaminu, tak samo jak między innymi absolwenci polskich uczelni – robimy staż i zdajemy LEK/LDEK, który daje nam pełne prawo wykonywania zawodu i nie ma tutaj mowy o obowiązku nostryfikacji dyplomu w przyszłości – dyplomu nie musimy już nostryfikować. Zwyczajnie mamy teraz dwie drogi – LEW/LDEW lub nostryfikacja. Wybór jest oczywisty, szczególnie biorąc pod uwagę niezwykle wysoką zdawalność egzaminów LEW/LDEW. Warto dodać, że możemy do tego egzaminu podejść dowolną ilość razy.
Egzamin LEW/LDEW, tak samo, jak nostryfikacja, uprawnia do podjęcia stażu podyplomowego oraz podejścia do egzaminu LEK/LDEK. To właśnie egzamin LEK/LDEK daje pełne prawo wykonywania zawodu, a nie nostryfikacja. W obydwu przypadkach jest ono pełne, wszelkie informacje odnośnie ograniczonego prawa na określony okres są błędne.

Prospect-Med - Studiuj na Ukrainie - Medycyna - Stomatologia - Farmacja - Weterynaria

Obecnie w internecie panuje silna dezinformacja odnośnie uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w Polsce przez osoby wykształcone między innymi na Ukrainie. Informujemy, że wszystkie informacje na naszej stronie są potwierdzone prawnie. Nasza firma ściśle współpracuje z najbardziej renomowanymi kancelariami prawnymi w Polsce i na Ukrainie. Należy uważać na często wątpliwe artykuły zamieszczone w sieci na portalach informacyjnych oraz stronach, które zajmują się rekrutacją na uczelnie medyczne w innych krajach, gdzie koszty studiowania bywają kilkukrotnie wyższe.

Ograniczone prawo wykonywania zawodu, co do konkretnego miejsca pracy, odnosi się do lekarzy specjalistów z minimum trzyletnim doświadczeniem, wykształconych między innymi na Ukrainie, którzy chcieliby podjąć pracę w Polsce jak najszybciej. W trakcie tego okresu (5lat), muszą oni zdać egzamin LEW/LDEW lub nostryfikować dyplom.

Jak już wspomniano wcześniej Będąc świeżo upieczonym absolwentem ukraińskiej uczelni, podchodzimy do nowego, uproszczonego egzaminu LEW/LDEW Następnie, podobnie jak absolwenci polskich uczelni, udajemy się na staż podyplomowy Po lub w trakcie stażu podyplomowego, zdajemy LEK/LDEK Po zdaniu LEK/LDEK, uzyskujemy pełne prawo wykonywania zawodu oraz możemy rozpocząć specjalizację, jeśli chcemy.

Egzamin LEW/LDEW nie jest nostryfikacją dyplomu! 

Zdanie egzaminu LEK/LDEK jest równoznaczne z uzyskaniem pełnego prawa wykonywania zawodu!

Dyplomu nie musimy już nostryfikować!

Prospect-Med - Studia na Ukrainie - Medycyna - Stomatologia - Farmacja - Weterynaria

Wszystko można zweryfikować samemu, kontaktując się mailowo z odpowiednim działem CEM (lek@cem.edu.pl).

 


Lekarski Egzamin Weryfikacyjny - zasady

Zasady przeprowadzania LEW/LDEW są uregulowane w:

 • Art. 6c - 6h ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2021 r. (Dz. U. poz. 341) w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego.
 • Regulaminie porządkowym Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego - w trakcie procedowania.

Zgłoszenie do LEW/LDEW następuje za pomocą złożonego wniosku zamieszczonego na stronie Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. W celu zgłoszenia, konieczne jest założenie konta na stronie CEM, gdyż czynność ta jest dokonywana wirtualnie, za pośrednictwem strony internetowej.

Wniosek jest generowany w systemie teleinformatycznym CEM. Wnioskodawca po pobraniu i wydrukowaniu wniosku, podpisuje go własnoręcznie, dołącza dyplom lekarza albo lekarza dentysty. Jeśli dyplom został wydany w innym języku niż język polski, konieczne jest dołączenie go wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.  Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów zamieszczone są w art. 6c. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Wniosek zgłoszeniowy do LEW/LDEW składa się do dnia:

 • 28 lutego roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin. Wyjątkowo do sesji wiosennej 2021, wniosek składa się do dnia 1 marca 2021 do godziny 23:59 - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 15 maja do dnia 15 czerwca.
 • 31 lipca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 15 października do dnia 15 listopada.

Po upływie tych terminów, nie ma możliwości złożenia zgłoszenia.

Po wypełnieniu zgłoszenia elektronicznego, własnoręcznie podpisany wniosek wraz z dyplomem lekarza przekazuje się do CEM do dnia:

 • 5 marca danego roku dla sesji wiosennej.
 • 5 sierpnia danego roku dla sesji jesiennej.

Dyplom musi spełniać jedno z następujących wymagań:

 • Został zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom
 • Na dyplomie lub jego duplikacie umieszczono albo dołączono do dokumentu apostille, jeżeli dyplom został wydany przez uprawniony organ właściwy dla państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom.

Jeśli dyplom został wydany w innym języku niż język polski, dołącza się jego tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Zamiast oryginału dyplomu, można również złożyć jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika wnioskodawcy, będącego adwokatem albo radcą prawnym.

W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem i złożeniem wniosku na stronie CEM, należy kontaktować się pod numerem telefonu 42 272 20 34, czynnym od pon.-pt. w godzinach 8.00 - 16.00 lub pocztą e-mail lew@cem.edu.pl.

Wnioskodawca wnosi opłatę za zgłoszenie od LEW/LDEW w wysokości 700 zł. Opłatę egzaminacyjną można uiścić najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń na indywidualny numer konta wygenerowany podczas składania wniosku. Numer konta jest unikalny dla każdego terminu egzaminu. Osoba, która nie wniesie opłaty albo uiści ją w niższej niż należna wysokości, nie może przystąpić do egzaminu.

Informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia LEW/LDEW oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywana, co do zasady za pomocą indywidualnego konta na stronie CEM. Zgłaszający się do LEW/LDEW jest zobowiązany do przedstawienia bezpośrednio przed egzaminem swojego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu, zgłaszający się nie może przystąpić do egzaminu. Zastrzeżenia do zadań egzaminacyjnych można składać jedynie w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po jego zakończeniu.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu, konieczne jest zdobycie co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów z testu. Osoba, która nie uzyskała wyniku pozytywnego LEW/LDEW, może przystąpić ponownie do egzaminu w innym terminie. Wówczas konieczne jest ponowne złożenie wniosku, do egzaminu można podejść dowolną ilość razy.

Nostryfikacja dyplomu - Prospect-Med - Studiuj na Ukrainie - Medycyna - Stomatologia - Farmacja - Weterynaria


Podstawa prawna

Ustawa z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291 i 1493) zawiera przepisy dotyczące Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego oraz Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (LEW / LDEW). Przepisy te, a także rozporządzenie w sprawie LEW/LDEW wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r. Egzaminy te, będące alternatywą dla nostryfikacji dyplomów na uczelniach, będzie organizować Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Wszystko to jest odpowiedzią na coraz liczniejsze zastrzeżenia wobec nostryfikacji na uczelniach oraz rosnące zapotrzebowanie na lekarzy i lekarzy-dentystów w Polsce.